ਸੋਹਣਾ ਟਮਾਟੋ ਪਿਊਰੀ

Description

ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਟਮਾਟੋ ਪਿਊਰੀ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤਾਜੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 98.47% ਟਮਾਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

five + 6 =

Stay In Touch