ਸੋਹਣਾ ਟਮਾਟੋ ਕੈਚਅੱਪ

Description

ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਟਮਾਟੋ ਕੈਚਅੱਪ ਤਾਜ਼ੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 70% ਟਮਾਟਰ ਪੇਸਟ ਪੱਕੇ ਹੋਏ, ਤਾਜੇ ਅਤੇ ਰਸਦਾਰ ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਖਿਅਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਕਿੰਗ – 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ।