Announcement

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ/ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 09.04.2022 ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ I

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ/ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 09.04.2022 ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ I

Click to download instructions

6 − 1 =

Stay In Touch