ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005, (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਕ ਐਕਟ ਹੈ I

 

ਲੜੀ ਨੰ

ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

0

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (ਲਾਗੂ ਨਹੀ) I

13.

ਰਿਆਇਤਾਂ, ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਲਾਗੂ ਨਹੀ)

14.

ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮ (ਲਾਗੂ ਨਹੀ)

15.
16.
17.

ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਰ. ਟੀ.ਆਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਮਪ੍ਰਕ ਕਰੋ :

ਫੋਨ: 0172-2605502 (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ :1601)

ਈ.ਮੇਲ : [email protected]

ਨੋਟ:ਡਾਕ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: "ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ."

ਡਾਊਨਲੋਡ ਆਰ·ਟੀ·ਆਈ ਫਾਰਮ